Specjalisci od Sex Dolls na polskim rynku

Gwarancja najniższej ceny

Ponad 1000 lalek w magazynie

Ogólne warunki handlowe

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, w której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi związane z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą; przedsiębiorcą;
 2. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna niedziałająca w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane tworzone i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa o świadczenie usług ciągłych: umowa o regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwałe nośniki danych: każde urządzenie – w tym poczta elektroniczna – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub wykorzystywanie ich przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty, treści cyfrowe (dostęp do nich) i/lub usługi zdalne;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych lub usług, która do chwili jej zawarcia włącznie wykorzystuje wyłącznie lub wspólnie co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy określony w Załączniku I do niniejszych warunków. Załącznik I nie musi być udostępniany, jeżeli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do jego zamówienia;
 12. Technologia porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

DVWZ BV
Hasselterdijk 20G, 8043 PD, Zwolle
Adres e-mail: kontakt@sekslaleczki.pl
Numer Izby Handlowej: 82678057
Numer identyfikacyjny VAT (BTW-identificatienummer): NL862563215B01

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentami.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca zastosuje w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – poinformować się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku lub dołączyć specjalne warunki do wykonania, podając przyczyny.
 5. Przedsiębiorca, najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, prześle konsumentowi następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
  • adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może kierować skargi;
  • warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
  • informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażnej;
  • cena, w tym wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach, koszt dostawy; oraz metoda płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
  • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony;
  • jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji zawieranych na czas określony, postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie wyłącznie do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumenci mogą rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania tego powodu.
 2. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
  • jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia obejmującego kilka produktów o różnych terminach dostawy.
  • jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w danym okresie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.
 3. Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania tego powodu.
 4. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres na odstąpienie od umowy wygasa 12 miesięcy po upływie pierwotnego okresu na odstąpienie od umowy określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
 6. Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy

 1. Podczas okresu namysłu konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem ostrożnie. Powinien on(a) rozpakowywać lub używać produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania produktu. Założeniem jest, że konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, w jaki mógłby to robić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza to, co jest dozwolone w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 – Wykonanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie na odstąpienie od umowy, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca sam zaoferował odbiór produktu. Konsument dotrzymał terminu zwrotu w każdym przypadku, gdy zwrócił produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez sprzedawcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie powiadomił konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów lub jeżeli przedsiębiorca wskazał, że konsument musi ponieść te koszty we własnym zakresie, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeśli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody czy energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, podczas okresu namysłu, konsument jest zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy kwoty proporcjonalnej do tej części zobowiązania, która została spełniona przez przedsiębiorcę do momentu odstąpienia, w porównaniu do pełnego spełnienia zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę ciepła miejskiego, jeśli:
  • przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
  • konsument nie wyraził wyraźnej prośby o rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła miejskiego podczas okresu namysłu.
 8. Konsument nie ponosi kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, jeśli:
  • nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed zakończeniem okresu namysłu;
  • nie uznał, że traci prawo do odstąpienia od umowy, udzielając swojej zgody; lub
  • przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.
  • Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia wysyła potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności konsumenta, z wyłączeniem ewentualnych kosztów dostawy naliczonych przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje samodzielnego odbioru produktu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu lub do momentu, gdy konsument udowodni, że odesłał produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Operator użyje tych samych środków płatności, z których korzystał konsument w celu zwrotu kosztów, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w ofercie lub przynajmniej na czas przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
 2. Umowy zawarte podczas publicznej aukcji. Przez publiczną aukcję rozumie się metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod kierownictwem aukcjonera, i gdzie wygrywający licytant jest zobowiązany do nabycia produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
  1. spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta;
  2. konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 4. Pakiety podróżne w rozumieniu artykułu 7:500 BW (holenderski kodeks cywilny, Burgerlijk Wetboek, definiuje pojęcie “pakietu podróżnego”) oraz umowy dotyczące przewozu osób;
 5. Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jeśli w umowie przewidziano określoną datę lub okres realizacji i inne niż w celach mieszkalnych, przewozu towarów, wynajmu samochodów i catering;
 6. Umowy dotyczące spędzania wolnego czasu, jeśli w umowie przewidziano określoną datę lub okres realizacji;
 7. Produkty wykonane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby. W tej kategorii znajdują się wszystkie lalki, których nie ma w magazynie;
 8. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 9. Produkty, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu i których opakowanie zostało otwarte. Obejmuje to wszystkie lalki erotyczne;
 10. Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie zmieszane z innymi produktami;
 11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 12. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których plomba została złamana po dostarczeniu;
 13. Gazety, czasopisma lub magazyny, z wyjątkiem subskrypcji na nie.
 14. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy
  • spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta;
  • oraz konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Cena

 1. W okresie ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Podlega to wahaniom i fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi podanymi wraz z ofertą.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawa.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł:
  • wynikają z ustawowych regulacji lub przepisów; lub
  • konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami wymienionymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza ustawowych praw i roszczeń, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, w przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiązał się z jej warunków.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, do czego jest on prawnie zobowiązany w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Artykuł 13 – Doręczenie i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia w dogodnym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego i przekazanego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie przed upływem okresu obowiązywania umowy na czas określony, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Konsument może zmienić umowy, o których mowa w poprzednich punktach:
  • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • zawsze wypowiedzieć je z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki przewidział dla siebie przedsiębiorca.
 4. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać automatycznie przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 5. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników i tygodników, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę pod koniec okresu przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 6. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia wynosi co najwyżej trzy miesiące w przypadku, gdy umowa obejmuje dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników lub tygodników w drodze wprowadzenia (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.
 8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 – Płatność

 1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy lub, w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, ogólne warunki handlowe nigdy nie mogą wymagać od konsumentów zapłaty więcej niż 50% z góry. W przypadku gdy przewidziana jest płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem przewidzianej płatności z góry.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wspomnianych szczegółach płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, jest on, po tym, jak został poinformowany przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, a przedsiębiorca wyznaczył konsumentowi termin 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po braku płatności w tym 14-dniowym terminie, zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty nadal należnej, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji, które poniósł. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2 500 EUR (~10640zł); 10% od kolejnych 2 500 EUR (~10640zł) i 5% od kolejnych 5 000 EUR (~21280zł), przy minimalnej kwocie 40 EUR (~215zł). Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca ma wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w terminie 7 dni, w pełni i jasno opisane, po stwierdzeniu wad przez konsumenta.
 3. Odpowiedzi na reklamacje składane do przedsiębiorcy będą udzielane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, operator odpowie w ciągu 14 dni z powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór, który podlega rozstrzygnięciu.
 5. W przypadku reklamacji konsument powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeśli sklep internetowy jest stowarzyszony z ValuedShops i w przypadku skarg, których nie można rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, konsument powinien zwrócić się do ValuedShops (www.valuedshops.nl), który będzie pośredniczył bezpłatnie. Sprawdź, czy ten sklep internetowy ma aktualne członkostwo za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Strona ta jest zarejestrowana pod holenderską nazwą: sexpop.nl. Jeśli rozwiązanie nadal nie zostanie znalezione, konsument ma możliwość rozpatrzenia swojej skargi przez niezależną komisję rozjemczą wyznaczoną przez ValuedShops, decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Przedłożenie sporu do komitetu rozjemczego wiąże się z kosztami, które konsument musi uiścić na rzecz odpowiedniego komitetu. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Reklamacja nie zawiesza zobowiązań operatora, chyba że operator wskaże inaczej na piśmie.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana przez operatora za zasadną, operator, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 17 – Spory

Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 18 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i muszą być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

Obsługa i kontakt

Szybka konfiguracja na koncie

Śledzenie zamówienia, opłacanie faktur i zmiana danych

Potrzebujesz pomocy?

Chętnie służymy pomocą. Nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji każdego dnia roboczego.